Νέα & Ανακοινώσεις

Δημοσιεύτηκαν οι προσκλήσεις για τα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας νέων 18-29 ετών

oaed1829

Δύο προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας θα ξεκινήσουν για νέους ηλικίας 18-29 ετών.

Τα δύο αυτά προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας του ΟΑΕΔ αποσκοπούν στην επαγγελματική εμπειρία 10.000 άνεργων νέων, ηλικίας 18-24 ετών και 3.000 άνεργων νέων, ηλικίας 25-29 ετών, αποφοίτων δευτεροβάθµιας (Γενικού Λυκείου, Επαγγελµατικού Λυκείου, ΕΠΑΣ) και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα), που παραµένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά εργασίας.

Στόχος είναι η στήριξη των άνεργων νέων µε έµφαση στους µακροχρόνια ανέργους (60% επί του αριθµού των θέσεων). Προτεραιότητα δίνεται στους γονείς ανήλικων τέκνων µε απόλυτη προτεραιότητα στις µητέρες ανήλικων τέκνων.

Με βάση τις εγκριθείσες θέσεις καταρτίζονται αυτοµατοποιηµένα, µέσω του ΟΠΣ του ΟΑΕ∆, πίνακες ανά ειδικότητα οι οποίοι συµπεριλαµβάνουν τους αντίστοιχους εγγεγραµµένους ανέργους στο µητρώο του ΟΑΕ∆-αναζητούντες εργασία µε ΑΣ∆- ανά Περιφερειακή Ενότητα, σύµφωνα µε την ειδικότητα για την οποία διαθέτουν συναφή τίτλο σπουδών ή και σύµφωνα µε το ΑΣ∆.

Ωφελούµενοι/ασκούµενοι του προγράµµατος είναι όσοι: 
α) i) για το πρόγραμμα νέων 18-24, οι ωφελούμενοι είναι νέοι ηλικίας 18-24 ετών (έστω και εάν κατά τη διάρκεια του προγράµµατος υπερβούν το όριο των 24 ετών) που δεν έχουν ασφαλισθεί για περισσότερες από 100 ηµέρες ασφάλισης σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα. 
ii) για το πρόγραμμα νέων 25-29, οι ωφελούμενοι είναι νέοι ηλικίας 25-29 ετών (έστω και εάν κατά τη διάρκεια του προγράµµατος υπερβούν το όριο των 29 ετών), που δεν έχουν ασφαλισθεί για περισσότερες από 100 ηµέρες ασφάλισης σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα.
   Εξαιρούνται: 
   1) οι ηµέρες ασφάλισης λόγω πρακτικής άσκησης και µαθητείας και
   2) οι ηµέρες ασφά).λισης που έχουν πραγµατοποιηθεί λόγω ιδιότητας (αφορά ασφαλισµένους που υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α.

β) είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕ∆ τόσο κατά την κατάρτιση των πινάκω, όσο και κατά την υπόδειξή τους από το αρµόδιο ΚΠΑ2 και την τοποθέτησή τους στον πάροχο.

γ) έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της εξατοµικευµένης προσέγγισης και διαθέτουν ατοµικό σχέδιο δράσης (ΑΣ∆).

δ) είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της ΕΕ ή είναι οµογενείς που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαµονής για εξαρτηµένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί το πρόγραµµα.

ε) Οι πτυχιούχοι Σχολών της αλλοδαπής πρέπει να είναι κάτοχοι αντίστοιχων ισότιµων τίτλων σπουδών, αναγνωρισµένων από το ∆ΟΑΤΑΠ .

∆εν είναι δυνατή η τοποθέτηση:

α) για ωφελούµενους/ασκούµενους που είχαν απασχοληθεί καθ΄οποιονδηπότε τρόπο ή ασκηθεί στην ίδια επιχείρηση το τελευταίο εξάµηνο πριν την ηµεροµηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
β) για άτοµα που:
– είναι οµόρρυθµοι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε. και εταίροι σε Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε
– είναι µέλη των ∆.Σ. στις Α.Ε.
– είναι οι νόµιµοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των παρόχων.
– είναι µέλη σε συνεταιρισµούς (πλην των µελών των ΚοινΣεπ)
– τοποθετούνται αναγκαστικά µε τις διατάξεις του Ν.2643/98.

Επισηµαίνεται ότι οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται µε συστατικό σηµείωµα από την αρµόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2)

♦ Οι ωφελούµενοι µπορούν να απουσιάσουν µέχρι 15 ηµερολογιακές ηµέρες καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος
♦ Η εργασιακή τους εµπειρία ορίζεται στις 6 ώρες ηµερησίως και πέντε (5) ηµέρες την εβδοµάδα (∆ευτέρα έως και Παρασκευή).  ∆εν είναι ωστόσο δυνατή η απόκτηση εργασιακής εµπειρίας µετά την 22η ώρα βραδινή έως και την 6η ώρα πρωινή.
♦ Το σύνολο των ηµερών απόκτησης εργασιακής εµπειρίας ανέρχεται στις (88) ηµέρες και ελέγχεται από το αρµόδιο ΚΠΑ2 αλλά και από το ΟΠΣ (Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα) του ΟΑΕ∆.
♦ Ο ΟΑΕ∆ καταβάλλει κάθε µήνα στους ωφελούµενους για κάθε ηµέρα άσκησής τους (και συνολικά όχι πάνω από 22 ηµέρες το µήνα) καθαρή ηµερήσια αποζηµίωση 21 ευρώ.

Τα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας απευθύνονται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, επιτηδευµατίες και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και περιλαµβάνουν την απόκτηση εργασιακής εµπειρίας σε επιχειρήσεις, µε επίβλεψη στο χώρο εργασίας και διάρκεια 4 µηνών.

Οι πάροχοι που επιθυµούν να ενταχθούν στα προγράμματα, πρέπει να υποβάλουν µε ηλεκτρονικό τρόπο αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 22-8-2016 και ώρα 12:00 έως και 22-9-2016 και ώρα 12:00 στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆ χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες, υπάρχουν στις προσκλήσεις των δύο προγραμμάτων.
Για την πρόσκληση του προγράμματος νέων 18-24 ετών, πατήστε εδώ.
Για την πρόσκληση του προγράμματος νέων 25-19 ετών, πατήστε εδώ.

Image
ΑΘΗΝΑ

 

Μαυροκορδάτου 1 - 3,
Τ.Κ. 10678

210 9769510

info@ueducation.gr

ΓΕΜΗ: 124439601000

Image
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

Τσιμισκή 19,
Τ.Κ. 54624

2310 283272 , 2310 529216

info@ueducation.gr

ΓΕΜΗ: 124439601000

Χρησιμοποιούμε Cookies
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της, την δυνατότητά σας να επικοινωνήσετε μαζί μας,
να δημιουργήσει στατιστικά για την χρήση της και να παρέχει πληροφορίες από τρίτους.