Νέα & Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για εγγραφή στο μητρώο ελεγκτών της ΕΕΔΕ

LOGO EEDE

Δημοσιεύτηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο μητρώο ελεγκτών της ΕΕΔΕ

Η πρόσκληση δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 4 της Πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ», που εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» και συγχρηματοδοτείται από την πρωτοβουλία για την απασχόληση νέων.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Α.  Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να ενταχθούν στο μητρώο ελεγκτών, θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:

 • Να είναι φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών ‐ μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Να μην έχουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους σχέση εξαρτημένης εργασίας ή άλλου είδους σχέση με κάποιον εκ των Παρόχων Κατάρτισης που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Παρόχων της παρούσας Πράξης.
 • Να μην συμμετέχουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους με οποιονδήποτε τρόπο στο κεφάλαιο ή στη  διοίκηση των επιχειρήσεων των Παρόχων Κατάρτισης που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Παρόχων της παρούσας Πράξης
 • Να διαθέτουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ‐ΑΤΕΙ) ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σχολής του εξωτερικού.

Επιθυμητές για την ένταξη στο μητρώο ελεγκτών είναι οι  πρόσθετες γνώσεις και η εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με αυτό της Πράξης, συμμετοχή σε αντίστοιχα μητρώα ελεγκτών, η κατοχή ΙΧ αυτοκινήτου για  τυχόν μετακινήσεις, καθώς και η γνώση της Αγγλικής γλώσσας, και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ).

Β.  Οι ενδιαφερόμενοι για την θέση του συντονιστή των ελεγκτών θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:

 • Να είναι φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών ‐ μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Να μην έχουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους, σχέση εξαρτημένης εργασίας με οποιονδήποτε εκ των Παρόχων Κατάρτισης που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Παρόχων της παρούσας Πράξης
 • Να μην συμμετέχουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους με οποιονδήποτε τρόπο στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση των επιχειρήσεων των Παρόχων Κατάρτισης που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Παρόχων της παρούσας Πράξης
 • Να διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ‐ΑΤΕΙ) ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σχολής του εξωτερικού.
 • Να διαθέτουν τουλάχιστον 10ετή ελεγκτική επαγγελματική ‐ εργασιακή εμπειρία
 • Να διαθέτουν αποδεδειγμένα εμπειρία σε ελέγχους συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας, και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ).


ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, στην οποία θα αναφέρεται ότι :
  – Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό μου είναι αληθή
  – Δεν έχω σχέση εξαρτημένης εργασίας ή άλλου είδους σχέση με κάποιον εκ των Παρόχων Κατάρτισης που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Παρόχων της παρούσας Πράξης
  – Δε συμμετέχω με οποιονδήποτε τρόπο στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση οποιουδήποτε εκ των Παρόχων Κατάρτισης που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Παρόχων της παρούσας Πράξης.

Ο σφραγισμένος φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη:   «Αίτηση για την ένταξη στην Ομάδα έργου για τη διενέργεια επιτοπίων ελέγχων της ΕΕΔΕ για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»»

με σήμανση αναλόγως της θέσης ενδιαφέροντος Α. για την Ομάδα Ελεγκτών ή Β. Συντονισμός Ελεγκτών και θα πρέπει να κατατεθεί ή να υποβληθεί ταχυδρομικώς ή εναλλακτικά με courrier στην παρακάτω διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ),
Λεωφόρος Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων 61, 111 44 Αθήνα

Βρείτε το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος ελεγκτή εδώ.

και το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος συντονιστή εδώ.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέχρι 25  Ιουλίου 2016 και ώρα 15:00.

Η αξιολόγηση του φακέλου των υποψηφίων και για την ένταξη στο μητρώο ελεγκτών αλλά και για τους συντονιστές ελεγκτών, θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, που θα συσταθεί για το συγκεκριμένο σκοπό από την ΕΕΔΕ. Τα  απαιτούμενα προσόντα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής  στην παρούσα πρόσκληση και είναι κριτήρια αποκλεισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στην πρόσκληση.

Πηγή: www.eede.gr

Image
ΑΘΗΝΑ

 

Μαυροκορδάτου 1 - 3,
Τ.Κ. 10678

210 9769510

info@ueducation.gr

ΓΕΜΗ: 124439601000

Image
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

Τσιμισκή 19,
Τ.Κ. 54624

2310 283272 , 2310 529216

info@ueducation.gr

ΓΕΜΗ: 124439601000

Χρησιμοποιούμε Cookies
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της, την δυνατότητά σας να επικοινωνήσετε μαζί μας,
να δημιουργήσει στατιστικά για την χρήση της και να παρέχει πληροφορίες από τρίτους.