Image

Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Με εκπαιδευτικό επίδομα έως 1500€

Η UNIVERSAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α.Ε. με ηγετική θέση στο χώρο της εκπαίδευσης, κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, υλοποιεί επιδοτούμενo πρόγραμμα ανέργων στην Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων.

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει στο σύνολο του δράσεις:

1
Στέλεχος διαχείρισης και Εμπορίας Βιολογικών Προϊόντων
2
Στέλεχος διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων (γενικό και με εξειδίκευση στον αγροδιατροφικό τομέα ή τροφίμων, στον τομέα κρέατος).
3
Πωλητής–στέλεχος εξαγωγικού-διεθνούς εμπορίου (γενικό και με εξειδικεύσεις σε αγροδιατροφικό τομέα ή τροφίμου, τομέα φαρμάκου, τομέα αλουμινίου).
4
Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου – Ε Commerce
4
Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας – Social Media Marketing
6
Υπάλληλος Υποδοχής /Εξυπηρέτηση πελατών και ανάδειξη τουριστικής εμπειρίας (Guest Experience Expert in Tourism)

Η διάρκεια του κάθε προγράμματος κατάρτισης είναι 300 ώρες (150 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 150 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις).

Το εκπαιδευτικό επίδομα που λαμβάνει ο καταρτιζόμενος ανά ώρα κατάρτισης είναι 5,00€ μικτά (μικτό σύνολο 1.500 €), με την προϋπόθεση πως έχει ολοκληρώσει, τη Θεωρητική και Πρακτική Κατάρτιση και έχει συμμετάσχει στη διαδικασία Πιστοποίησης. Η διαδικασία πιστοποίησης παρέχεται δωρεάν στους καταρτιζόμενους (εξέταση και επανεξέταση εφόσον απαιτηθεί).

Επίδομα 1.500€
Επίδομα 1.500€

Οι συμμετέχοντες, που θα ολοκληρώσουν την παρακολούθηση των προγραμμάτων και θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 1.500€ μικτά.

Οι ωφελούμενοι
Οι ωφελούμενοι

θα λάβουν εκπαίδευση σε σύγχρονα αντικείμενα και θα αποκτήσουν πιστοποίηση, ώστε να βελτιώσουν τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας.

6 εκπαιδευτικά αντικείμενα
6 εκπαιδευτικά αντικείμενα

σε θέματα συναφή με τον τουρισμό, τον επισιτισμό, το εμπόριο και τις εξαγωγές.

300 ώρες κατάρτιση
300 ώρες κατάρτιση

και συγκεκριμένα 150 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 150 ώρες πρακτική άσκηση, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Πιστοποίηση γνώσεων
Πιστοποίηση γνώσεων

και δεξιοτήτων από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, η οποία θα συμβάλει θετικά στην αύξηση των προοπτικών απασχόλησης των επιτυχόντων.

Η πράξη αφορά
Η πράξη αφορά

ανέργους ανεξαρτήτως ηλικίας που θα αναβαθμίσουν το εργασιακό τους προφίλ, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται έχουν ως εξής: 

  1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας (στο οποίο θα αναγράφεται η ημερομηνία γέννησης). 
  2. Αντίγραφα οποιωνδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται: 
  • Α.Φ.Μ. 
  • Α.Μ.Κ.Α. 

  1. Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το https://www.gov.gr/ ή ΥΔ θεωρημένη από δημόσια αρχή, (η οποία θα απευθύνεται στο (ΠΡΟΣ)  ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, και στην οποία οι υποψήφιοι θα δηλώνουν ότι: 

Α. Δεν έχω ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο τα τελευταία δύο (2) έτη πριν τη  δημοσίευση της Πρόσκλησης επιλογής ωφελουμένων της εν λόγω Πράξης.  

Β. Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτότυπων. 

  1. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, η οποία εκδίδεται είτε μέσω https://www.gov.gr/ είτε μέσω Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αν ο Δήμος της μόνιμης κατοικίας δεν έχει ενταχθεί στο gov.gr. 
  2. Αριθμός Δελτίου Ανεργίας τον οποίο θα εκδώσετε από το portal του ΔΥΠΑ με την χρήση των προσωπικών σας κωδικών στην παρακάτω ιστοσελίδα: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/ekdose-deltiou-anergias  

(ΠΡΟΣΟΧΗ : η κάρτα ανεργίας πρέπει να είναι ενεργή). 

  1. Βεβαίωση Ανεργίας την οποία θα εκδώσετε από το portal του ΔΥΠΑ με την χρήση των προσωπικών σας κωδικών στην παρακάτω ιστοσελίδα: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/bebaiose-khronou-anergias  
  2. Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας (ατομικό ή οικογενειακό) του φορολογικού έτους 2021. Το αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εκδίδεται μέσω του TAXISNET με τη χρήση προσωπικών κωδικών στην παρακάτω ιστοσελίδα : Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Φ.Π. (Ε1-Ε2-Ε3) | ΑΑΔΕ (aade.gr) και στη συνέχεια στο πλαίσιο: Εκτύπωση Πράξης Προσδιορισμού Φόρου > Υπόχρεου
  3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών (υποχρεωτικής ή δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης).  Ειδικότερα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο υποχρεωτικής  εκπαίδευσης. Επίσης στην περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή θα πρέπει υποχρεωτικώς για να γίνει δεκτός να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης, από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού. 

Αν πρόκειται για τίτλο τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης του Ο.Ε.Ε.Κ, ή του Ε.Ο.Π.Π. ή του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα. 

  

Φόρμα Επιχειρήσεων 

Είστε επιχείρηση στον ιδιωτικό τομέα και αναζητείτε άτομα για πρακτική; Πατήστε εδώ!
Συμπληρώστε το επωνυμό σας

Συμπληρώστε τη δραστηριότητα της επιχείρησής σας

Συμπληρώστε τον ΚΑΔ

Δεν έχετε επιλέξει την Περιφεριακή Ενότητά σας

Παρακαλώ συμπληρώστε το ονοματεπώνυμό του προσώπου επικοινωνίας

Δεν έχετε συμπληρώσει τηλέφωνο

Παρακαλώ συμπληρώστε το e-mail1. Παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου στην UNIVERSAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α.Ε. και αποδέχομαι τη συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση & διατήρηση των προσωπικών δεδομένων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του προγράμματος κατάρτισης, στο οποίο ενδιαφέρομαι να  συμμετέχω  / για το οποίο έχω εκδηλώσει το ενδιαφέρον μου.
2. Τα δηλωθέντα στοιχεία, που έχω συμπληρώσει στη φόρμα ενδιαφέροντος, είναι αληθή.
3. Γνωρίζω ότι διατηρώ τα δικαιώματα: ενημέρωσης και διαφάνειας / πρόσβασης / διόρθωσης / διαγραφής / περιορισμού της επεξεργασίας / φορητότητας των δεδομένων / εναντίωσης
4. Με την εγγραφή μου αποδέχομαι την πολιτική προστασίας δεδομένων της ιστοσελίδας για να λαμβάνω ενημερωτικά δελτία από την UNIVERSAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α.Ε κι από τις υπόλοιπες εταιρείες του ίδιου Ομίλου

Δεν έχετε αποδεχτεί τους όρους

Φόρμα Ενημέρωσης 

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας παρακάτω και σύμβουλός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας άμεσα για να σας ενημερώσει.

Invalid Input
Συμπληρώστε το όνομά σας
Συμπληρώστε το επωνυμό σας
Συμπληρώστε ημερομηνία γέννησης
Συμπληρώστε το κινητό σας
Συμπληρώστε το e-mail σας
Επιλέξτε Περιφέρεια
Επιλέξτε παράρτημα

1. Παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου στην UNIVERSAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α.Ε. και αποδέχομαι τη συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση & διατήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του προγράμματος κατάρτισης, στο οποίο ενδιαφέρομαι να λάβω μέρος / για το οποίο έχω εκδηλώσει το ενδιαφέρον μου.
2. Τα δηλωθέντα στοιχεία, που έχω συμπληρώσει στη φόρμα ενδιαφέροντος, είναι αληθή.
3. Γνωρίζω ότι διατηρώ τα δικαιώματα: ενημέρωσης και διαφάνειας / πρόσβασης / διόρθωσης / διαγραφής / περιορισμού της επεξεργασίας / φορητότητας των δεδομένων / εναντίωσης
4. Με την εγγραφή μου αποδέχομαι την πολιτική προστασίας δεδομένων της ιστοσελίδας για να λαμβάνω ενημερωτικά δελτία από την UNIVERSAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α.Ε κι από τις υπόλοιπες εταιρείες του ίδιου Ομίλου

Δεν έχετε αποδεχτεί τους όρους
Image
Image
ΑΘΗΝΑ

 

Μαυροκορδάτου 1 - 3,
Τ.Κ. 10678

210 9769510

info@ueducation.gr

ΓΕΜΗ: 124439601000

Image
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

Τσιμισκή 19,
Τ.Κ. 54624

2310 283272 , 2310 529216

info@ueducation.gr

ΓΕΜΗ: 124439601000

Χρησιμοποιούμε Cookies
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της, την δυνατότητά σας να επικοινωνήσετε μαζί μας,
να δημιουργήσει στατιστικά για την χρήση της και να παρέχει πληροφορίες από τρίτους.